fun88 sportsbook

 

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

 

นโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
สหยูเนี่ยนและบริษัทในกลุ่ม ได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการ คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ และระเบียบข้อบังคับพนักงาน โดยสอดคล้องกับค่านิยมหลักของกลุ่มสหยูเนี่ยน คือ “คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์” ที่ได้ยึดถือปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งมีการส่งเสริม ปลูกฝัง และถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบ   ที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องรับทราบ ทำความเข้าใจและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โครงสร้างองค์กรได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทฯและบริษัทในกลุ่มได้จัดให้มีระบบตรวจสอบภายใน เพื่อติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการ คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ และระเบียบข้อบังคับพนักงาน โดยมีการตรวจสอบเป็นการประจำ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการผู้อำนวยการ ทั้งนี้ได้กำหนดให้การตรวจสอบในส่วนที่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นส่วนหนึ่งของแผนการตรวจสอบภายใน บริษัทฯและบริษัทในกลุ่มได้นำหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น ของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย   ในการต่อต้านทุจริต (CAC) มาพิจารณาปรับปรุง และทบทวนคู่มือการกำกับดูแลกิจการ คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ และระเบียบข้อบังคับพนักงาน เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและครอบคลุมมากขึ้น

fun88 live casino m88 cá cược trực tuyến châu á cá cược trực tuyến trang cá cược trực tuyến 78win trang cá cược trực tu